Statut fundacji

pod nazwą

FUNDACJA IKIGAI

z dnia 22 lipca 2019 roku

§ 1 [Nazwa Fundacji]

 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA IKIGAI, zwana dalej: „Fundacją”, działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Łukasza Jerzego Białazora oraz Dariusza Lesława Chowańskiego, aktem fundacyjnym (oświadczeniem o ustanowieniu fundacji) sporządzonym w formie aktu notarialnego przed Piotrem Garusem– notariuszem we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Piotr Garus, Paweł Godorowski spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 17A/217, Rep A Nr 28730/2019.

§2 [Siedziba Fundacji]

Siedzibą Fundacji jest miasto Przemyśl.

§3 [Cele statutowe Fundacji]

 1. Celami statutowymi Fundacji są: działalność kulturalna polegająca na promowaniu kultur: japońskiej oraz polskiej w Polsce oraz Japonii oraz na całym świecie, a także działalność oświatowa mająca na celu edukację (nauczanie) o tych kulturach oraz działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności dla osób dotkniętych depresją przy zastosowaniu technik stosowanych w filozofii oraz kulturze japońskiej (w tym filozofii Ikigai), mające charakter społecznie użyteczny, zwane dalej: „Celami statutowymi”.
 2. Cele Statutowe Fundacja może realizować także jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536), jeśli uzyska ona status takiej organizacji.
 3. Uchwała Zarządu Fundacji może określić zakres prowadzonej przez Fundację działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 2, a także pozostałej działalności statutowej.

§4 [Majątek Fundacji]

 1. Majątek Fundacji stanowić będzie:
  1. Fundusz Założycielski, na który składają się następujące składniki majątkowe przeznaczone przez Fundatorów:

– kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczona przez Fundatora Łukasza Białozora;

– kwota 1000 zł (jeden tysiąc złotych), przeznaczona przez Fundatora Dariusza Chowańskiego;

łącznie kwota: 2000 zł (dwa tysiące złotych).

 1. Majątek nabyty przez Fundację w trakcie jej trwania, obejmujący wszelkie składniki materialne lub niematerialne, takie jak: pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, udziały lub akcje w spółkach, przedsiębiorstwach oraz innych osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych, dobra niematerialne lub prawa, a także prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa do baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe). 
 1. Majątek Fundacji może pochodzić ze wszelkich źródeł prawnie dozwolonych, zarówno od Fundatora, jak i od innych podmiotów ze źródeł następujących: 
  1. krajowe lub zagraniczne spadki, darowizny, zapisy oraz zapisy windykacyjne;
  2. środki publiczne pozyskiwane w drodze dotacji, subwencji, refundacji oraz granty, w tym środki pieniężne pozyskane z funduszy unijnych, 
  3. granty i inne fundusze celowe;
  4. dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn. zm.);
  5. dotacje na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań publicznych;
  6. dochody z imprez i zbiórek publicznych, lokat bankowych, nawiązek;
  7. dochody od darczyńców, donatorów, osób wspierających Fundację i jej działalność służącą realizacji Celów Statutowych;
  8. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
  9. dochody z praw majątkowych, w tym kapitałów pieniężnych, dywidend lub emisji weksli, odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
  10. dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania z zakresu pomocy społecznej udzielone przez organy administracji rządowej i samorządowej;
  11. dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej (w przypadku, gdy Statut przewiduje jej prowadzenie);
  12. świadczenia pieniężne na cel społeczny, o których mowa w przepisach prawa cywilnego i przepisach podobnych.
  13. nawiązki;
  14. Inne źródła.
 2. Fundusz Założycielski służy w całości realizacji Celów Statutowych Fundacji. 
 3. Zarząd majątkiem Fundacji sprawuje jej Zarząd i winien przy tym kierować się wolą Fundatorów, Celami Statutowymi Fundacji oraz postanowieniami Statutu oraz innymi aktami wydanymi na jego podstawie.
 4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym także celowe.
 5. Dochód z podejmowanej przez Fundację działalności winien być przeznaczany i wydatkowany na Cele Statutowe, w szczególności może być on przeznaczany i wydatkowany na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów jak i opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. 
 6. O przeznaczeniu dochodu Fundacji decyduje Zarząd Fundacji w formie uchwały, przy czym w przypadku środków zgromadzonych w danym roku podatkowym uchwałą winna być podjęta najpóźniej do 31 grudnia tego roku. W razie braku podjęcia takiej uchwały, uznaje się, iż dochody przeznaczone zostaną na realizację Celów Statutowych. 
 7. Szczegółowe zasady prowadzenia działalności i gospodarki finansowej przez Fundację określi uchwała Zarządu.
 8. Działalność statutowa Fundacji będzie miała charakter niedochodowy.

§5 [Zasady działalności Fundacji]

 1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Fundacja jest apolityczna.
 3. Fundacja jest powoływana na czas nieokreślony (nieoznaczony).
 4. Fundacja ma prawo używać znaku graficznego, pieczęci z danymi identyfikacyjnymi i symboli według wzorów zatwierdzonych przez Fundatorów lub Zarząd. 
 5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.
 6. Organami nadzoru nad Fundacją są:

– Minister właściwy ze względu na Cele statutowe Fundacji, to jest minister właściwy do spraw kultury (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego);

– starosta właściwy ze względu na siedzibę Fundacji, tj. Prezydent Miasta Przemyśla, pełniący jednocześnie funkcję Starosty.

§6 [Formy realizacji celów statutowych Fundacji]

 1. Fundacja może realizować swoje Cele Statutowe we wszelkich formach przez prawo dozwolonych, w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie wszelkich działalności w celu promowania wiedzy na temat kultury japońskiej, w tym cosplayu;
  2. organizowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym (dla dzieci, młodzieży i dorosłych), naukowym i charytatywnym;
  3. rozpowszechnianie wiedzy o kulturze japońskiej poprzez prowadzenie działań uświadamiających, edukacyjnych i mających na celu znalezienie wspólnych punktów dla kultur polskiej i japońskiej;
  4. wszelkie działania promujące kulturę polską oraz japońską w Polsce, Japonii oraz na świecie;
  5. organizowanie i realizowanie ogólnodostępnych spotkań, mających na celu przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat kultur polskiej i japońskiej;
  6. organizowanie i prowadzenie warsztatów tematycznych;
  7. organizowanie i prowadzenie konwentów, eventów, szkoleń, kursów, festiwali, warsztatów, wystaw, staży, sympozjów oraz konferencji, targów, a w ich ramach prelekcji, paneli tematycznych itp.;
  8. działalność badawczą w zakresie sprawdzania wiedzy społecznej;
  9. tworzenie i realizowanie programów tematycznych;
  10. organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych;
  11. współpracę na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, religijnymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
  12. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, w tym finansowanie wydawania pism, biuletynów, książek i innych publikacji;
  13. stworzenie miejsca spotkań i organizacji działań statutowych;
  14. tworzenie centrów informacyjnych;
  15. realizowanie działań z zakresu organizacji wspólnych przejazdów środkami komunikacji;
  16. organizowanie kampanii informacyjnych;
  17. wszelkie formy popularyzowania nauki, badań i edukacji, w szczególności poprzez organizowanie i udział w konwentach, konferencjach, festiwalach, seminariach, sympozjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także odczyty, konkursy oraz licytacje;
  18. organizowanie staży krajowych i zagranicznych, służących wymianie doświadczeń w zakresie działań statutowych;
  19. udział w przetargach, konkursach i postępowaniach na przyznanie środków w programach pomocowych, dotacji, grantów i innego wsparcia finansowego, ze środków publicznych i prywatnych, w kraju i za granicą;
  20. realizację projektów i programów zleconych i finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych;
  21. działalność innowacyjną i tworzenie instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz działanie na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych;
  22. współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzka i centralną, a także placówkami naukowymi i badawczymi w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
  23. udział w przedsięwzięciach społecznie użytecznych prowadzonych przez inne organizacje;
  24. organizację imprez turystyczno rozrywkowych i promocyjnych;
  25. organizację szkoleń dla potrzeb rozwoju turystycznego i gospodarczego,
  26. wydawanie broszur, ulotek, plakatów, książek, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, w tym e-booków;
  27. kupowanie dzieł kultury japońskiej do bibliotek/domów dziecka;
  28. finansowe wspieranie artystów tworzących elementy kultury japońskiej;
  29. organizowanie koncertów artystów japońskich;
  30. prowadzenie innych portali związanych z kulturą japońską.
  31. wspieranie artystów działających w dziedzinie Cosplayu.
  32. promowanie Cosplayu oraz Fotografii Cosplayowej w Polsce i na świecie. 
 2. Fundacja dla realizacji Celów Statutowych może zatrudniać pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, a także podejmować współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi na każdej dopuszczalnej podstawie prawnej, a także współpracować z wolontariuszami. 

§7 [Zakres działalności Fundacji]

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania Celów Statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium Japonii. Fundacja może działać na terenie całego kraju (na terenie więcej niż jednego województwa), przy czym Fundacja nastawiona będzie przede wszystkim na działalność lokalną.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Realizacja Celów Statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z instytucjami państwowymi lub międzynarodowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, innymi organami władzy publicznej, organizacjami społecznymi, instytucjami, podmiotami prywatnymi, organizacjami pożytku publicznego i innymi podmiotami.
 4. Fundacja może tworzyć krajowe i zagraniczne oddziały, jednostki terenowe oraz przedstawicielstwa, jak i zakłady, filie, biura i inne jednostki organizacyjne, przystępować do spółek, fundacji, jak i innych osób prawnych lub organizacji, obejmować w nich udziały lub akcje, jak i tworzyć lub zakładać takie spółki, fundacje, osoby prawne, na terenie całego świata jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§8 [Władze Fundacji]

Organem Fundacji jest Zarząd

§9 [Zarząd Fundacji]

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacją, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z dwóch członków: Prezesa (Zarządu) Fundacji oraz Wiceprezesa (Zarządu) Fundacji.
 3. Pierwszy skład Zarządu ustalają jednomyślnie Fundatorzy. Na Prezesa Zarządu zostaje powołany ŁUKASZ BIAŁOZOR, na Wiceprezesa Zarządu zostaje powołany DARIUSZ CHOWAŃSKI.
 4. Kadencja członków Zarządu jest bezterminowa. W przypadku pierwszego składu Zarządu rozpoczyna się ona z dniem 22 lipca 2019 r. 
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji.
 6. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu (w tym umowach o pracę) Fundację reprezentuje pełnomocnik Fundacji powołany jednomyślną uchwałą Zarządu. 
 7. Członków Zarządu powołują i odwołują jednomyślnie Fundatorzy. Dopuszczalne jest pełnienie funkcji członków Zarządu przez Fundatorów. 
 8. Obowiązki Zarządu to wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Fundacji, w taki sposób, aby było to zgodne z przedmiotem jej działalności i służyło realizacji jej Celów Statutowych w formach wskazanych w §6.
 9. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  1. uchwalanie rocznych lub wieloletnich planów działania i finansowych;
  2. opracowywanie i składanie sprawozdań z zarządu majątkiem Fundacji oraz jej działalności;
  3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji – Zarząd jest organem zatwierdzającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości;
  4. podejmowanie decyzji o przeznaczeniu jak i wydatkowaniu dochodów Fundacji, w tym na Cele Statutowe;
  5. zarządzanie majątkiem Fundacji, decydowanie o nabywaniu i zbywaniu wszelkich praw majątkowych; 
  6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i zapisów windykacyjnych;
  7. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;
  8. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz innych osób, o których mowa w §6 ust. 2 Statutu;
  9. wszelkie inne kompetencje, jeżeli przepisy prawne lub Statut nie stanowią inaczej.
 10. W ramach pełnionej funkcji członek Zarządu ma prawo do pokrycia przez Fundację kosztów związanych z jej pełnieniem, w szczególności kosztów podróży, biletów lotniczych, kolejowych, kosztów eksploatacji pojazdu i paliwa, kosztów noclegów, hoteli, wyżywienia, ubezpieczenia podróżnego, dostępu do business lounge w portach lotniczych, na dworcach kolejowych oraz portach morskich, taksówek, autobusów oraz innych środków transportu, a także wynajmu pojazdu.
 11. Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.
 12. Każdy z członków Zarządu ma prawo do reprezentacji Fundacji samodzielnie. 
 13. Zarząd Fundacji może uchwalić swój regulamin wewnętrzny pracy.
 14. W razie śmierci członka Zarządu uzupełnienie składu Zarządu następuje w sposób następujący:
  1. w pierwszej kolejności do Zarządu wchodzi osoba zgodnie wskazana przez Fundatorów na wypadek śmierci danego członka Zarządu;
  2. jeżeli taka osoba nie została wskazana, powołania drugiego członka dokonują Fundatorzy jednomyślnie. Jeżeli jeden z Fundatorów nie żyje (w szczególności, jeśli zmarły członek Zarządu był jednocześnie Fundatorem) członka Zarządu powołuje pozostały przy życiu Fundator. 

§10 [Działalność gospodarcza Fundacji]

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Fundacja może jednak podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem stosownej zmiany Statutu. W takim wypadku ustala się w Statucie przedmiot i zakres tej działalności, przy czym dochody z tytułu takiej działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone będą na realizację Celów Statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji będzie mogła być prowadzona przez samą Fundację lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Fundacji (np. zakład) jak i poprzez bycie prze Fundację wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki, konsorcjantem itp. 

§11 [Zmiana Celów lub Statutu]

 1. Zmiana Celów Statutowych Fundacji oraz Statutu jest dopuszczalna na warunkach określonych poniżej, pod warunkiem jej zgodności z zasadami działania Fundacji opisanymi w §5.
 2. Zmiana może polegać na zmianie całego Statutu lub jego części, w tym także w zakresie dotyczącym Celów Statutowych Fundacji, a także w zakresie dopuszczalności prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, jak i określenia jej zakresu oraz przedmiotu. Zmiana Statutu może także dotyczyć siedziby Fundacji, składu i działalności jej organów (w tym powołania nowych organów), sposobu pozyskiwania funduszy na realizację Celów Statutowych.
 3. Prawo do zmiany Statutu przysługuje Fundatorom działającym jednomyślnie lub Zarządowi działającemu jednomyślnie.
 4. Zmiana Statutu w zakresie dotyczącym Celów Statutowych Fundacji może być dokonana tylko wtedy, gdy Fundacja zamierza podjąć działalność społecznie lub gospodarczo użyteczną, która nie jest wymieniona w §4 (rozszerzenie Celów Statutowych) lub też wtedy, gdy zachodzi konieczność wykreślenia któregoś z Celów Statutowych, który stał się sprzeczny z prawem, utracił charakter społecznie lub gospodarczo użyteczny lub też stał się niewykonalny. 

§12 [Dopuszczalność i warunki połączenia z inną Fundacją]

 1. Połączenie Fundacji z inną fundacją może być dokonane:
  1. poprzez przeniesienie całego majątku Fundacji na fundację przejmującą (łącznie się przez przejęcie);
  2. przez zawiązanie nowej fundacji, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się fundacji (łączenie się przez zawiązanie nowej fundacji);
  3. poprzez przejęcie przez Fundację jako fundację przejmującą majątek innej fundacji. 
 2. Ust. 1 stosuje się także do łączenia się lub przejęcia z udziałem Fundacji i innej jednostki organizacyjnej, jeśli takie łączenie lub przejęcie nie jest sprzeczne z przepisami prawa. 

§13 Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątkowych.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
 3. W razie likwidacji Fundacji jej środki majątkowe są przeznaczane na cele statutowe związane z działalnością kulturalną, oświatową lub w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności mogą być przeznaczone na utworzenie nowej fundacji (w tym także powołanej przez każdego z Fundatorów odpowiednio za życia lub w testamencie) lub też przekazane na rzecz już istniejącej fundacji mającej takie Cele Statutowe. 
 4. Likwidację Fundacji przeprowadzają likwidatorzy, którymi są członkowie Zarządu Fundacji. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Członków Zarządu.
 5. Do obowiązków likwidatora należy:
  1. zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swojej wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia;
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
  5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
  6. zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  7. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

§14 Postanowienia końcowe

 1. Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji mogą zostać skonkretyzowane w podejmowanych przez Zarząd uchwałach.
 2. Spory majątkowe, których stroną jest Fundacja, rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby Fundacji
 3. Do dnia 31 grudnia każdego roku Fundacja składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni.
 4. Rokiem podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podjęcia po raz pierwszym działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.
 5. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia: 22 lipca 2019 r.